ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

 

           1.   Το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε για την πολιτική ποιότητος της επιχειρήσεως «DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ» που συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ποιότητος των προϊόντων.

             2.   Για τον ως άνω λόγο η επιχείρησή μας εγκαθιστά σύστημα διαχειρίσεως της ποι-ότητος αναφορικώς με την :

         (α)   παραγωγή , τυποποίηση , αποθήκευση & διακίνηση απορρυπαντικών , απο-λυμαντικών & καλλυντικών & τον σχεδιασμό νέων προϊόντων &

         (β)   παροχή υπηρεσιών καταπολεμήσεως εντόμων & τρωκτικών σε κατοικημέ-νους χώρους.

       

     3.   Η διοίκηση της επιχειρήσεως επειδή πιστεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ποιότητος των προϊόντών της

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

             στις κάτωθι αρχές οι οποίες συνιστούν την πολιτική ποιότητος της επιχειρήσεως :

             (α)   στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ ,

           (β)   στην συνεχή ενημέρωση , παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθε-σία καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών ,

         (γ)    στην εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις των πελατών με έγκυρη αντιμετώπι-ση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών ,

             (δ)   στην κοινοποίηση , εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΠ σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας ,

             (ε)    στην επανέγκριση ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα του ΣΔΠ ,

             (στ)  στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού ,

             (ζ)    στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της επι-χειρήσεως ,

             (η)   στην τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομέ-νων στην εγκατάσταση ,

             (θ)   στην διάθεση όλων των απαραιτήτων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής ποιότητος της επιχειρήσεως &

             (ι)    στην υποστήριξη από μετρήσιμους στόχους.