Σκοπός της «DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α.» είναι η :

(α) παραγωγή , τυποποίηση , αποθήκευση διακίνηση & εμπορία απορρυπαντικών , απολυμαντικών & καλλυντικών &                                                                                       
(β) παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεως & καταπολεμήσεως εντόμων-τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της Εταιρείας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστα και υψηλής ποιότητος προϊόντα και υπηρεσίες , με πλήρη σεβα-σμό στο περιβάλλον , ικανοποιώντας πλήρως τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις , καθώς επίσης και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Στα πλαίσια υλοποίησεως της ανωτέρω Πολιτικής Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχειρέσεως (ΠΠΠΔ) , η Εταιρεία ανέπτυξε , εγκατέστησε και εφαρμόζει ένα ενοποιη-μένο Σύστημα Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως (ΣΠΠΔ) , το οποίο στηρί-ζεται και  λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές :

(α) όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το εφαρμοζόμενο ΣΠΠΔ και για τις αρμοδιότητες που προκύπτουν στο καθένα από αυτό ,
(β) όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα και το πε-ριβάλλον , προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και τη λοιπή τεκμηρίωση του ΣΠΠΔ ,
(γ)  η τήρηση και συνεχής βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση της εταιρείας, αλλά και εκτός αυτής ,
(δ) η συστηματική αναγνώριση , αξιολόγηση και έλεγχος όλων των περιβαλλοντι-κών πλευρών και επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας ,
(ε)  η συνεχής προσπάθεια για την πρόληψη της ρυπάνσεως που μπορεί να προκύ-ψει κατά την εκτέλεση των εργασιών ,
(στ)  η συνεχής προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων , με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών , τεχνικών ανακτήσεως , επαναχρησιμοποιήσεως και ανακυκλώσεως , όπου είναι δυνατό ,
(ζ)    η ασφαλής διαχείριση των όποιων επικίνδυνων αποβλήτων , εμφανίζονται στις διεργασίες της εταιρείας ,
(η) η προσπάθεια για τη συνεχή μείωση των καταναλώσεων φυσικών πόρων και ενέργειας ,
(θ) η ενημέρωση των προμηθευτών που συνεργάζονται με την εταιρεία , για την Περιβαλλοντική Πολιτική της και η εξασφάλιση της από μέρους τους τήρηση αντιστοίχων αρχών , ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής ,
(ι)  η δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύ-νης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό &
(ια) η καθιέρωση και συνεχής ανασκόπηση ποιοτικών και περιβαλλοντικών σκο-πών και στόχων κατά την ανασκόπηση του ΣΠΠΔ από τη Διοίκηση , στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας βελτιώσεως της ποιότητος των προϊόντων , των υπηρεσιών , των περιβαλλοντικών επιδόσεων , του βαθμού ικανοποιήσεως των πελατών και του Συστήμα-τος Διαχειρίσεως συνολικά.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Εταιρεία :
(α) παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (μηχανήματα, υλικά , ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και περιβάλλοντος &
(β) έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Διαχειρίσεως Ποιότητος και Περιβάλλοντος (ΥΔΠΠ) , ο οποίος έχει την απαιτούμενη εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία , για να εξασφαλί-σει ότι το εφαρμοζόμενο από την εταιρεία Σύστημα Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως , λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως της Εταιρείας , πέραν της κοινοποιήσεως της εντός των εγκαταστάσεων της , προς όλους τους εργαζομέ-νους και συνεργάτες της ,  είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως , κατά την ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση) , ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

Όλοι οι εργαζόμενοι , διοίκηση και προσωπικό δεσμευόμαστε να εκτελούμε τις εργασίες , τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας , συμμορφούμενοι πάντα με το Σύστημα  Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως.