ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Σκοπός της DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ είναι η:

(α)  παραγωγή , τυποποίηση , αποθήκευση & διακίνηση απορρυπαντικών , απο-λυμαντικών & καλλυντικών & ο σχεδιασμός νέων προϊόντων

(β)  παροχή υπηρεσιών καταπολεμήσεως εντόμων & τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της Εταιρείας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, με πλήρη σεβασμό στο Περιβάλλον, ικανοποιώντας πάντα πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων.

Στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πολιτικής Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΠΠΔ), η Εταιρεία ανέπτυξε, εγκατέστησε και εφαρμόζει από την 30η Μαρτίου 2017, ενοποιημένο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΠΔ), το οποίο στηρίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

 • όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το εφαρμοζόμενο ΣΠΠΔ και για τις αρμοδιότητες που προκύπτουν στο καθένα από αυτό
 • όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα και το περιβάλλον, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες και τη λοιπή τεκμηρίωση του ΣΠΠΔ
 • η τήρηση και συνεχής βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση της Εταιρείας, αλλά και εκτός αυτής,
 • η συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχος όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας
 • η συνεχής προσπάθεια για την πρόληψη της ρύπανσης που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών
 • η συνεχής προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τεχνικών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου είναι δυνατό
 • η ασφαλής διαχείριση των όποιων επικίνδυνων αποβλήτων, εμφανίζονται στις διεργασίες της Εταιρείας
 • η προσπάθεια για τη συνεχή μείωση των καταναλώσεων φυσικών πόρων και ενέργειας
 • η ενημέρωση των προμηθευτών που συνεργάζονται με την εταιρεία, για την Περιβαλλοντική Πολιτική της και η εξασφάλιση της από μέρους τους τήρηση αντιστοίχων αρχών, ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής
 • η δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό
 • η καθιέρωση και συνεχής ανασκόπηση ποιοτικών και περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων κατά την Ανασκόπηση του ΣΠΠΔ από τη Διοίκηση, στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και του Συστήματος Διαχείρισης συνολικά.

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Εταιρεία:

 • παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (μηχανήματα, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και περιβάλλοντος
 • έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ΥΔΠΠ), ο οποίος έχει την απαιτούμενη εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία, για να εξασφαλίσει ότι το εφαρμοζόμενο από την εταιρεία Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας, πέραν της κοινοποίησής της εντός των εγκαταστάσεων της, προς όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες της, είναι διαθέσιμη στο κοινό και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως, κατά την Ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση).

Όλοι οι εργαζόμενοι, διοίκηση και προσωπικό δεσμευόμαστε να εκτελούμε τις εργασίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας, συμμορφούμενοι πάντα με το Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.