ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (5)

 Βελτιωτικό καύσης μαζούτ και πετρελαίου

 

Αποσκληρηντικό νερό λέβητα

 Αποσκληρυντικό νερού πύργου ψύξεως

 Αδρανοποιημένο οξύ

Αλκαλικό για τη φάση εξουδετέρωσης